ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [1399]  ข้าราชการครูขออนุญาตไปต่างประเทศ (กรณีไปศึกษาดูงาน)... 
     ลงวันที่ 11 เม.ย. 2567 โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา..
ปกติ [1398]  การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแ... 
     ลงวันที่ 11 เม.ย. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [ว 1396]  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ... 
     ลงวันที่ 11 เม.ย. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [ว1384]  แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่... 
     ลงวันที่ 11 เม.ย. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [1391]  ขอให้รับรองโครงสร้างการบริหารโรงเรียนผดุงนารี... 
     ลงวันที่ 11 เม.ย. 2567 โดย กลุ่มอำนวยการ