ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [377]  อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ... 
     ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา..
ปกติ [376]  อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ... 
     ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา..
ปกติ [ว353]  แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีจำหน่ายถอ... 
     ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 โดย กลุ่มอำนวยการ
ด่วนที่สุด [ว372]  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ... 
     ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ [ว363]  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี 2565 (เพิ่มเติม)... 
     ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล