ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [844]  อนุมัติการเดินทางไปราชการ (จ.ขอนแก่น)... 
     ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา..
ด่วนที่สุด [843]  อนุมัติการเดินทางไปราชการ (จ.นครราชสีมา)... 
     ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา..
ปกติ [842]  ขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา... 
     ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ [833]  อนุมัติการเดินทางไปราชการ (จ.อุบลราชธานี)... 
     ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา..
ปกติ [ว830]  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นให... 
     ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา..