ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [ว794]  แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง... 
     ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [793]  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิ... 
     ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [ว790]  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิ... 
     ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [ว791]  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ... 
     ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [ว789]  รายงานผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่สงผลต่อส... 
     ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา..