ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [884]  การลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว... 
     ลงวันที่ 4 มี.ค. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [ว853]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาฯ... 
     ลงวันที่ 1 มี.ค. 2567 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา..
ด่วนที่สุด [ว852]  กำชับมาตรการการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน... 
     ลงวันที่ 1 มี.ค. 2567 โดย กลุ่มอำนวยการ
ปกติ [ว851]  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างหอพระ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ... 
     ลงวันที่ 1 มี.ค. 2567 โดย กลุ่มอำนวยการ
ปกติ [ว846]  การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2567 ... 
     ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล