ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [800]  ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการคุมสอบ การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิ... 
     ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา..
ปกติ [799]  ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการคุมสอบ การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิ... 
     ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา..
ปกติ [798]  ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการคุมสอบ การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิ... 
     ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา..
ปกติ [826]  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งขาติ ครั้งที่... 
     ลงวันที่ 28 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ [ว824]  ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเร... 
     ลงวันที่ 28 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา